Salgs- og leveringsbetingelser for R Stjerne

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og R Stjerne i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

1 TILBUD OG AFTALE

1.1 Tilbud er bindende for R Stjerne i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af R Stjerne
1.3 I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når R Stjerne har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
1.4 Har bestilleren anmodet R Stjerne om at udarbejde grafisk materiale, kreative oplæg, originalmateriale m.v., er R Stjerne berettiget til at få dette arbejde betalt.

2 PRIS

2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er R Stjerne berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. R Stjerne forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er R Stjerne berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet R Stjerne, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

3 LEVERING

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
• Bestillerens handling eller undladelse
• Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
• I øvrigt enhver omstændighed som R Stjerne ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
3.2 Ved disse forsinkelser har R Stjerne ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af R Stjerne leveringsforpligtelser fordyres, er R Stjerne forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af R Stjerne beregnede merpris.
3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer R Stjerne leveringstidspunktet.

4. BETALING

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.
4.2 Der tillægges rente fra forfaldsdagen med 2% pr. måned.
4.3 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er R Stjerne berettiget til delvis fakturering.

5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

5.1 Ophavsretten til de af R Stjerne udarbejdede skitser, design oplæg, koncepter, originalmateriale, kreative oplæg, tekster m.v. tilkommer R Stjerne og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjemand. Leverandørens ophavsret reguleres i henhold til ophavsretsloven.
5.2 Ejendomsretten til de af leverandøren fremstillede mellemprodukter/-materialer, værktøjer, materialer m.v. og det i pkt. 5.1 anførte til brug for leverancen tilkommer R Stjerne. Dette gælder også, hvor det således fremstillede er særskilt faktureret over for bestilleren.
5.3 De i pkt. 5.2 omhandlede effekter m.v. må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
5.4 Leverandøren har dog ret til at anvende de fremstillede slutprodukter, herunder bestillerens hjemmeside og logo, i præsentationsmateriale og på leverandørens hjemmeside til markedsføringsformål. Såfremt bestilleren ikke ønsker dette, skal det fraviges skriftligt imellem parterne.

5.5 Udarbejdede skitser, design oplæg, koncepter, originalmateriale, kreative oplæg, tekster m.v. tilhører R Stjerne indtil det fakturerede beløb er betalt. Betales beløbet ikke har R Stjerne fuld ejerskab over det udarbejdede materiale.

6 FORSINKELSE

6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. MANGLER

7.1 R Stjerne har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte modtagelse. Såfremt korrektur sker ved udveksling af digitale informationer, er det de hos R Stjerne beroende informationer, der skal lægges til grund som den originale og gældende prøve/specifikation.
7.3 R Stjerne har ret til at præstere en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag.
7.4 I tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end R Stjerne, har R Stjerne ret til at præstere en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.5 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og inden 7 kalenderdage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. R Stjerne er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
7.6 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter R Stjerne ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. Ligeledes hæfter R Stjerne ikke for mangler ved det færdige produkt, der kan henføres til bestillerens papirvalg eller lignende materialevalg.
7.7 Har bestilleren taget leverancen helt eller delvist i anvendelse på reklamationstidspunktet, er bestiller afskåret fra at hæve købet. Bestilleren kan således i sådanne tilfælde alene opnå et aftalt eller ved domstolsprøvelse fastsat afslag i prisen.
7.8 Såfremt bestilleren berettiget hæver købet, vil erstatning eller omtrykning af leverancen være betinget af, at det fejlbehæftede tilbageleveres.

8. ANSVAR

8.1 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, har R Stjerne intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktions­udstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af hacking, virusangreb eller teknologisk nedbrud, arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som R Stjerne ikke er herre over, såsom brand, vandskade, sygdom, naturkatastrofer, krig, mangel på transportmidler, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhand­lede ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.
8.3 I tilfælde af forsinkelse (jf. pkt. 6) af eller mangler ved det leverede, hæfter R Stjerne ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.
8.4 R Stjerne er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. R Stjerne er dog aldrig an­svarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra R Stjernes side er handlet med grov uagtsomhed. R Stjerne hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at R Stjerne bliver pålagt ansvar for en erhvervstingskade over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for R Stjernes ansvar, er bestilleren pligtig at holde R Stjerne skadesløs herfor, herunder også for afholdte såvel som idømte sagsomkostninger.
8.5 R Stjerne har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager R Stjerne sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel er bestilleren forpligtet til at holde R Stjerne skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 R Stjerne har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er R Stjernes, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, R Stjerne har udført. R Stjerne er dog an­svarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af R Stjerne eller dennes folk. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

Produktansvar
8.7 For produktansvar er R Stjerne ansvarlig i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.
8.8 R Stjerne fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

9. UNDERLEVERANDØRER

9.1 R Stjernen er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleve­randører.
9.2 Såfremt R Stjerne vælger at benytte en eller flere underleverandører, berettiger disse underleverandørers forsinkelse R Stjerne til en tilsvarende forlængelse af fristen for levering til bestilleren. Såfremt en leverance fra en valgt underleverandør er behæftet med mangler, er R Stjerne berettiget til en forlængelse af fristen for leve­ring til bestilleren svarende til det tidsrum, der medgår til underleverandørens præstation af mangelfri ydelse.
9.3 R Stjerne er forpligtet til, straks efter konstateringen af, at en forsinkelse m.v. som beskrevet i pkt. 9.2, at informere bestilleren herom samt om tidsfristforlængelsens anslåede omfang.
9.4 De i 9.2. beskrevne tidsfristforlængelser berettiger ikke bestilleren til at gøre nogen form for misligholdelsesbeføjelser gældende.

10. LOVGIVNING

10.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til denne aftale afgøres efter dansk ret.

11. TVISTLØSNING

11.1 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Hjørring som første instans.

R Stjerne - Grafisk design

 

Grafisk design Nordjylland

Grafiker - Sæby - Frederikshavn - Læsø

 

Rikke Stjerne

Frederikshavnsvej 128

9900 Frederikshavn

T: 2182 9972

M: rikke@r-stjerne.dk

 

C: 40615822

W: r-stjerne.dk

Privatlivspolitik

Forretningsbetingelser webshop

So Me

 

Følg R Stjerne

 

Følg mig, ideer, tanker og arbejde.

 

 

Den kunstneriske R Stjerne